• नंदुरबार जिल्हा परिषद अंतर्गत लघुसिंचांनाची कामे तीन उप विभागांमार्फत अन्वेषित व कार्यान्वित करण्यात येतात.                                                
 • त्या उप विभाग अंतर्गत खालीय प्रमाणे तालुके समाविष्ठ आहेत.


नंदुरबार उप विभाग
शहादा उप विभाग
धडगाव उप विभाग
नंदुरबार
शहादा
धडगाव
तळोदा

अक्कलकुवा
नवापूर • लघु पाटबंधारे विभागाकडे कनिष्ठ अभियंता व शाखा अभियंता याची आस्थापना , उप अभियंता यांचे कडील पेन्शन प्रकरण , उप अभियंता याची आस्थापना आहे एकूण 6 तालुक्यांपैकी 3 उपविभागाची शाखा अभियंता यांची आस्थापना या विभागाकडे आहे .                                                                                                           
 • सभांबाबत - जलव्यवस्थापन व स्वच्छता सभेचे सदस्य, सचिव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांना मदत म्हणून लघू पाटबंधारे विभाग काम करीत असते


 • योजनांबाबत- या विभागांमार्फत ० ते १०० हेक्टर्स सिचन क्षमतेच्या पाझर तलाव, गावतळे, को.प.बंधारे, संधानकात बांधले जाणारे साठवण बंधारे (सिमेंट प्लग), राबविण्यात येतात.पूर्व्र विभागाकडील बिगर आदिवासी क्षेत्राचे नियोजन विभागामार्फत व पश्चिम विभागाकडील आदिवासी क्षेत्राचे नियोजन आदिवासी प्रकल्पामार्फत करुन कामे घेतली जातात .                                                                                                                                                                                      
 • लघुसिंचन विभाग अंर्तगत योजनांचा तपशिल
 • 1) कंत्राटदारांनी दाखल केलेल्या बिलास मंजुरी देणे..
 • 2) विशेष दुरुस्ती/सर्व साधारण दुरुस्ती/ वित्त आयोग/पुरहानी दुरुस्ती/ आमदार निधी/ खासदार निधी/तिर्थक्षेत्र विकास/ डोंगर विकास, खान्देश विकास पॅकेज अंर्तगत विकास कामे.
 • 3) आश्वाशित रोजगार/ जवाहर रोजगार योजना/ रोजगार हमी योजना मधील कामांना तांत्रिक मंजुरी देणे.
 • 4) माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती जनतेस उपलब्ध करुण देणे.
 • 5) शाखा अभियंता/ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक यांची आस्थापना.
 • 6) गावांतील पाझर तलाव/ गांव तलाव/ साठवण बंधारे/ को. प. बंधारे इत्यादीच्या कामांस तांत्रीक मान्यता/ प्रशासकीय मान्यता देणे.
 • 7) पझार तलावासाठी संपादीत केल्या जमिनीचा मोबदला बाबत कामकाज करणे.
 • 8) ० ते १०० हेक्टर पर्यंतच्या जलसंधारणेच्या कामांस तांत्रीक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता देणे.


लघु पाटबंधारे विभाग अंतर्गत योजनांची माहिती

योजनेचे नाव
योजनेचे स्वरुप
योजनेत सहभागाच्या अटी,शर्ती व पुर्तता
२७०२-५६३४,२७०२-४७७२ ल.पा.योजना
या योजने अंतर्गत ० ते १०० हे. पर्यंत सिमेंट प्लग बंधारे, गावतळे,साठवण बंधारे, पाझर तलाव, को.प.बंधारे, उपसा सिचन योजना इ.योजना राबविल्या जातात.
या योजनांमधे तांञिक दृष्टया योग्य अशा उपलब्ध कार्यस्थळाची उपविभागीय स्तरावरील तांञिक अधिकारी, कर्मचा-यांन कडुन निवड केली जाते.

सदर कामे शासन निर्णयानुसार अर्थिक मापदंडाच्या निकषात बसणा-या कामांची निवड केली जाते.

सदर कामांची निवड करतांना नैसर्गिक ओहेाळ, नाला नदी इ.ची निवड केली जाते.तसेच जमिनीच्या भुस्तराची पहाणी करण्यात येते.
२७०२-५६४३,२७०२-४७९२ को.प.नियमित
या योजने अंतर्गत ० ते १०० हे. पर्यंत सिमेंट प्लग बंधारे, गावतळे,साठवण बंधारे, पाझर तलाव, को.प.बंधारे, उपसा सिचन योजना इ.योजना राबविल्या जातात.
या योजनांमधे तांञिक दृष्टया योग्य अशा उपलब्ध कार्यस्थळाची उपविभागीय स्तरावरील तांञिक अधिकारी, कर्मचा-यांन कडुन निवड केली जाते.

सदर कामे शासन निर्णयानुसार अर्थिक मापदंडाच्या निकषात बसणा-या कामांची निवड केली जाते.

सदर कामांची निवड करतांना नैसर्गिक ओहेाळ, नाला नदी इ.ची निवड केली जाते.तसेच जमिनीच्या भुस्तराची पहाणी करण्यात येते.
२७०२-४७८१ उपसा सिंचन योजना (आदिवासी क्षेत्र)
या योजने अंतर्गत ० ते १०० हे. पर्यंत सिमेंट प्लग बंधारे, गावतळे,साठवण बंधारे, पाझर तलाव, को.प.बंधारे, उपसा सिचन योजना इ.योजना राबविल्या जातात.
या योजनांमधे तांञिक दृष्टया योग्य अशा उपलब्ध कार्यस्थळाची उपविभागीय स्तरावरील तांञिक अधिकारी, कर्मचा-यांन कडुन निवड केली जाते.

सदर कामे शासन निर्णयानुसार अर्थिक मापदंडाच्या निकषात बसणा-या कामांची निवड केली जाते.

सदर कामांची निवड करतांना नैसर्गिक ओहेाळ, नाला नदी इ.ची निवड केली जाते.तसेच जमिनीच्या भुस्तराची पहाणी करण्यात येते.
४५१५-००१ आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम
या योजने अंतर्गत ० ते १०० हे. पर्यंत सिमेंट प्लग बंधारे, गावतळे,साठवण बंधारे, पाझर तलाव, को.प.बंधारे, उपसा सिचन योजना इ.योजना राबविल्या जातात.
या योजनांमधे तांञिक दृष्टया योग्य अशा उपलब्ध कार्यस्थळाची उपविभागीय स्तरावरील तांञिक अधिकारी, कर्मचा-यांन कडुन निवड केली जाते.

सदर कामे शासन निर्णयानुसार अर्थिक मापदंडाच्या निकषात बसणा-या कामांची निवड केली जाते.

सदर कामांची निवड करतांना नैसर्गिक ओहेाळ, नाला नदी इ.ची निवड केली जाते.तसेच जमिनीच्या भुस्तराची पहाणी करण्यात येते.
खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम
या योजने अंतर्गत ० ते १०० हे. पर्यंत सिमेंट प्लग बंधारे, गावतळे,साठवण बंधारे, पाझर तलाव, को.प.बंधारे, उपसा सिचन योजना इ.योजना राबविल्या जातात.
या योजनांमधे तांञिक दृष्टया योग्य अशा उपलब्ध कार्यस्थळाची उपविभागीय स्तरावरील तांञिक अधिकारी, कर्मचा-यांन कडुन निवड केली जाते.

सदर कामे शासन निर्णयानुसार अर्थिक मापदंडाच्या निकषात बसणा-या कामांची निवड केली जाते.

सदर कामांची निवड करतांना नैसर्गिक ओहेाळ, नाला नदी इ.ची निवड केली जाते.तसेच जमिनीच्या भुस्तराची पहाणी करण्यात येते.
आदिवासी उपयोजना
या योजने अंतर्गत ० ते १०० हे. पर्यंत सिमेंट प्लग बंधारे, गावतळे,साठवण बंधारे, पाझर तलाव, को.प.बंधारे, उपसा सिचन योजना इ.योजना राबविल्या जातात.
या योजनांमधे तांञिक दृष्टया योग्य अशा उपलब्ध कार्यस्थळाची उपविभागीय स्तरावरील तांञिक अधिकारी, कर्मचा-यांन कडुन निवड केली जाते.

सदर कामे शासन निर्णयानुसार अर्थिक मापदंडाच्या निकषात बसणा-या कामांची निवड केली जाते.

सदर कामांची निवड करतांना नैसर्गिक ओहेाळ, नाला नदी इ.ची निवड केली जाते.तसेच जमिनीच्या भुस्तराची पहाणी करण्यात येते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार योजना
या योजने अंतर्गत ० ते १०० हे. पर्यंत सिमेंट प्लग बंधारे, गावतळे,साठवण बंधारे, पाझर तलाव, को.प.बंधारे, उपसा सिचन योजना इ.योजना राबविल्या जातात.
या योजनांमधे तांञिक दृष्टया योग्य अशा उपलब्ध कार्यस्थळाची उपविभागीय स्तरावरील तांञिक अधिकारी, कर्मचा-यांन कडुन निवड केली जाते.

सदर कामे शासन निर्णयानुसार अर्थिक मापदंडाच्या निकषात बसणा-या कामांची निवड केली जाते.

सदर कामांची निवड करतांना नैसर्गिक ओहेाळ, नाला नदी इ.ची निवड केली जाते.तसेच जमिनीच्या भुस्तराची पहाणी करण्यात येते.
महाराष्ट्र उर्वरीत वैधानीक विकास कार्यक्रम
या योजने अंतर्गत ० ते १०० हे. पर्यंत सिमेंट प्लग बंधारे, गावतळे,साठवण बंधारे, पाझर तलाव, को.प.बंधारे, उपसा सिचन योजना इ.योजना राबविल्या जातात.
या योजनांमधे तांञिक दृष्टया योग्य अशा उपलब्ध कार्यस्थळाची उपविभागीय स्तरावरील तांञिक अधिकारी, कर्मचा-यांन कडुन निवड केली जाते.

सदर कामे शासन निर्णयानुसार अर्थिक मापदंडाच्या निकषात बसणा-या कामांची निवड केली जाते.

सदर कामांची निवड करतांना नैसर्गिक ओहेाळ, नाला नदी इ.ची निवड केली जाते.तसेच जमिनीच्या भुस्तराची पहाणी करण्यात येते.


लघुपाटबंधारे विभाग