Nandurbar Zilla Parishad

Akkalkuwa

मु. पो. नाला ता. अक्कलकुवा

मु. मक्राणाफळा पो. अक्कलकुवा ता. अक्कलकुवा

मु. पो. भगदरी ता. अक्कलकुवा

मु. पाटबारा पो. जमाना ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. पाडवी हिराबाई रवींद्र

पंचायत समिती सदस्य

वेली गण

श्रीमती. वसावे राधा संग्ल्या

पंचायत समिती सदस्य

 वडफळी गण

श्री. वसावे दमसिंग सोत्या

पंचायत समिती सदस्य

 होराफळी गण

श्री. वसावे जयराम सेदा

पंचायत समिती सदस्य

मोरंबा गण

मु. पो. मोरंबा ता. अक्कलकुवा

मु. पेच्रीदेवी पो. गव्हाळी ता. अक्कलकुवा

मु. पो. खापर ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. कामे विमल रमण

पंचायत समिती सदस्य

खापर गण

श्रीमती. पाडवी मिना आमशा

पंचायत समिती सदस्य

 मे. अंकुशविहीर गण

मु.कोळडी विहीर पो. ब्रिटीश अंकुश विहीर ता. अक्कलकुवा

मु.कोळडी विहीर पो. ब्रिटीश अंकुश विहीर ता. अक्कलकुवा  

श्री. पाडवी आमशा फुलजी

पंचायत समिती सदस्य

 रायसिंगपुर गण

श्रीमती. पाडवी लक्ष्मी संदीप

पंचायत समिती सदस्य

गंगापूर गण

मु. आमलीबारी पो. अक्कलकुवा ता. अक्कलकुवा

श्री. राणा इंद्रपालसिंग शंकरसिंग

पंचायत समिती सदस्य

अक्कलकुवा १ गण

मु. पो. अक्कलकुवा ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. वळवी रुषा रामसिंग

पंचायत समिती सदस्य

 भाग्रापाणी  गण

मु. कंजाडा पो. भगदरी ता. अक्कलकुवा  

मु. गमण पो. पिंपळखुटा ता. अक्कलकुवा

मु. केवडी पो. वडफळी ता. अक्कलकुवा

मु. बीजरीगव्हाण पो. मोलगी ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. तडवी सीता विनोद

पंचायत समिती सदस्य

 पिंपळखुटा गण

मु. ओघाणी पो. मोलगी ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. वसावे संगिता संदीप

पंचायत समिती सदस्य

पेच्रीदेवी गण

मु. खटवाणी पो. ब्रिटीश अंकुशविहीर ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. वळवी निशा मंगलसिंग

पंचायत समिती सदस्य

कोराई गण

श्री. मक्राणी मुसा अ. मजीद

पंचायत समिती सदस्य

अक्कलकुवा २ गण

श्री. वसावे बिज्या बावा

पंचायत समिती सदस्य

मोलगी गण

मु. चिवरउतार पो. जमाना ता. अक्कलकुवा

श्री. वसावे रामसिंग इंदया

पंचायत समिती सदस्य

डाब गण

श्री. वसावे बांजू कर्मा

पंचायत समिती सदस्य

 ओहवा गण

मु. वालंबा पो. मोरंबा ता. अक्कलकुवा

श्री. पाडवी करमसिंग उमलसिंग

पंचायत समिती सदस्य

 सिंगपुर बु. गण

श्री. पाडवी पिरेसिंग भिमसिंग

पंचायत समिती सदस्य

भगदरी गण

मु. सरी पो. मोलगी ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. वसावे सविता सुधल्या

पंचायत समिती सदस्य

 सिंदुरी गण