Nandurbar Zilla Parishad

Navapur

मु. आमपाडा पो. गडद ता. नवापूर  

श्री. गावित दिलीप आरजु

पंचायत समिती सदस्य

झामाणझर गण

मु. पो. करंजी खुर्द ता. नवापूर

श्री. गावित जालमसिंग कातुड्या

पंचायत समिती सदस्य

बिलमांजरे गण

मु. नवापाडा पो. ढोंग ता. नवापूर  

श्रीमती. कोकणी अपसरा अमरनाथ

पंचायत समिती सदस्य

श्रावणी गण

मु. पो. शेही ता. नवापूर

श्री. कोकणी प्रकाश फकिरा

पंचायत समिती सदस्य

निजामपूर गण

श्रीमती. गावीत सुजिता जितेंद्र

पंचायत समिती सदस्य

नवागाव गण

मु. डोकारे पो. नवागाव ता. नवापूर

मु. आमलाण पो. रायंगण ता. नवापूर

श्रीमती. कोकणी किसू राजेश

पंचायत समिती सदस्य

उमराण गण

मु. मोग्राणी पो. खानापूर ता. नवापूर

श्रीमती.कोकणी फुलावंती काशिनाथ

पंचायत समीति सदस्य

मोग्राणी गण

मु. वडसत्रा पो. चीतवी ता. नवापूर  

श्री. गावित रवी दिवाणजी

पंचायत समिती सदस्य

चीतवी गण

मु. कोठडा पो. रायंगण ता. नवापूर  

श्री. गावित सुरेश फत्तेसिंग  
पंचायत समिती सदस्य

विसरवाडी गण

मु. मोरकारंजा पो. खानापूर ता. नवापूर

श्रीमती. गावित सविता सुरेश

पंचायत समिती सदस्य

हळदाणी गण

श्री. कोकणी जगन मुन्सू  

पंचायत समिती सदस्य

भादवड गण

मु. बिजगाव पो. चिंतवी ता. नवापूर  

मु. खैरवा पो. मोग्राणी ता. नवापूर  

श्री. नाईक जोरसिंग देवचंद

पंचायत समिती सदस्य

खांडबारा गण

मु. पो. चिंचपाडा ता. नवापूर

श्री. वसावे रमेश महारु

पंचायत समिती सदस्य

चिंचपाडा गण

मु. पो. डोगेगाव ता. नवापूर

श्रीमती. वळवी सुनिता प्रदीप

पंचायत समिती सदस्य

अंजने गण

मु. कोठडा पो. रायंगण ता. नवापूर  

श्रीमती. गावित रसिला अमरसिंग

पंचायत समिती सदस्य

रायंगण गण

श्रीमती. वसावे यमुनाबाई तुषार

पंचायत समिती सदस्य

कोळदा गण

मु. पो. कोळदा ता. नवापूर

मु. करंजी बु. पो. पाटीबेडकी ता. नवापूर  

श्री. गावित विजय जाण्या

पंचायत समिती सदस्य

करंजी बु. गण

मु. पो. रायपुर ता. नवापूर

श्रीमती. गावित अलिसिबा विक्रम

पंचायत समिती सदस्य

नागझरी गण