...Site under construction...

Departments (विभाग )

विभाग व योजना 

नवापूर

सामान्य प्रशासन 


ग्रामपंचायत


वित्त विभाग


शिक्षण 


समाज कल्याण


महिला व बालकल्याण


आरोग्य 


बांधकाम


लघुसिंचन


ग्रामीण पाणी पुरवठा


पशुसंवर्धन


​माहिती व तंत्रज्ञान


​​

नंदुरबार

अक्कलकुवा

अक्राणी 

शहादा

तळोदा

*