बैठक क्रमांक निहाय तात्पुरता गुणांकन तक्ता


महत्वाची सूचना :
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन परिपत्रक दिनांक 21/04/2015 अन्वये दि. ०२/१२/१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेंच्या प्रश्नपत्रिकेची उत्तर तालिका (Answer Key) वेबसाईटवर प्रसिध्द केलेली आहे. प्रसिध्द झालेल्या उत्तर तालिकेबाबत  काही आक्षपे व हरकती असल्यास परीक्षार्थींनी दि.०५-१२-२०१५ रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत  जिल्हा परिषद, नंदुरबार येथे समक्षात सादर कराव्यात. (त्यानंतर आलेल्या आक्षेप / हरकती स्विकृत केल्या जाणार नाहीत.) 

​मूळ कागदपत्रके तपासणी साठी बोलाविण्याचे परिपत्रक

लेखी परिक्षा दि.०२/१२/२०१५ उत्तर तालिका

बैठक क्रमांक निहाय तात्पुरता गुणांकन तक्ता

बैठक क्रमांक निहाय तात्पुरता गुणांकन तक्ता

आक्षेप व हरकती पडताळणी नंतर सुधारीत उत्तरे


महत्वाची सूचना :
 ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन परिपत्रक दिनांक 21/04/2015 अन्वये दि. २५/११/१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेंच्या प्रश्नपत्रिकेची उत्तर तालिका (Answer Key) वेबसाईटवर प्रसिध्द केलेली आहे. प्रसिध्द झालेल्या उत्तर तालिकेबाबत  काही आक्षपे व हरकती असल्यास परीक्षार्थींनी दि.28/11/2015 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत  जिल्हा परिषद, नंदुरबार येथे समक्षात सादर कराव्यात. (त्यानंतर आलेल्या आक्षेप / हरकती स्विकृत केल्या जाणार नाहीत.) ​मूळ कागदपत्रके तपासणी साठी बोलाविण्याचे परिपत्रक

आक्षेप व हरकती पडताळणी नंतर बैठक क्रमांक निहाय सुधारीत गुणांकन तक्ता

आक्षेप व हरकती पडताळणी नंतर बैठक क्रमांक निहाय सुधारीत गुणांकन तक्ता

आक्षेप व हरकती पडताळणी नंतर बैठक क्रमांक निहाय सुधारीत गुणांकन तक्ता

लेखी परिक्षा दि.२९/११/२०१५ उत्तर तालिका

Exam Results

Nandurbar Zilla Parishad

बैठक क्रमांक निहाय तात्पुरता गुणांकन तक्ता


महत्वाची सूचना :
 ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन परिपत्रक दिनांक 21/04/2015 अन्वये दि. २९ /११/१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेंच्या प्रश्नपत्रिकेची उत्तर तालिका (Answer Key) वेबसाईटवर प्रसिध्द केलेली आहे. प्रसिध्द झालेल्या उत्तर तालिकेबाबत  काही आक्षपे व हरकती असल्यास परीक्षार्थींनी दि. ०२-१२-२०१५ रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत  जिल्हा परिषद, नंदुरबार येथे समक्षात सादर कराव्यात. (त्यानंतर आलेल्या आक्षेप / हरकती स्विकृत केल्या जाणार नाहीत.)

​मूळ कागदपत्रके तपासणी साठी बोलाविण्याचे परिपत्रक

उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

आक्षेप व हरकती पडताळणी नंतर बैठक क्रमांक निहाय सुधारीत गुणांकन तक्ता

आक्षेप व हरकती पडताळणी नंतर सुधारीत उत्तरे

लेखी परिक्षा दि.२५/११/२०१५ उत्तर तालिका

​मूळ कागदपत्रके तपासणी साठी बोलाविण्याचे परिपत्रक


महत्वाची सूचना :
 ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन परिपत्रक दिनांक 21/04/2015 अन्वये दि. २८ /११/१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेंच्या प्रश्नपत्रिकेची उत्तर तालिका (Answer Key) वेबसाईटवर प्रसिध्द केलेली आहे. प्रसिध्द झालेल्या उत्तर तालिकेबाबत  काही आक्षपे व हरकती असल्यास परीक्षार्थींनी दि.०१-१२-२०१५ रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत  जिल्हा परिषद, नंदुरबार येथे समक्षात सादर कराव्यात. (त्यानंतर आलेल्या आक्षेप / हरकती स्विकृत केल्या जाणार नाहीत.)


आक्षेप व हरकती पडताळणी नंतर सुधारीत उत्तरे

आक्षेप व हरकती पडताळणी नंतर सुधारीत उत्तरे

लेखी परिक्षा दि.२८/११/२०१५ उत्तर तालिका