सामान्य प्रशासन 


ग्रामपंचायत


वित्त विभाग


शिक्षण 


समाज कल्याण


महिला व बालकल्याण


आरोग्य 


बांधकाम


लघुसिंचन


ग्रामीण पाणी पुरवठा


पशुसंवर्धन


​माहिती व तंत्रज्ञान


​​

अक्कलकुवा

नवापूर

नागरिकांची सनद

नंदुरबार

Departments (विभाग )