रचना व प्रशासन 

​​​जिल्हास्तर - पदाधिकारी


अध्यक्ष 

|


उप अध्यक्ष

|


बांधकाम व वित्त समिती    -    शिक्षण व आरोग्य समिती     -    महिला व बाल कल्याण समिती     -    समाज कल्याण समिती 

सभापती                                सभापती                                     सभापती                                सभापती 

|


स्थायी समिती   -   स्थायी समिती    -   अर्थ समिती    -   जलव्यवस्थापन समिती    -   आरोग्य समिती 


बांधकाम समिती   -   कृषी समिती    -    पशुसंवर्धन समिती    -    समाज कल्याण  समिती 


महिला व बालकल्याण समिती_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
जिल्हास्तरीय अधिकारीमुख्य कार्यकारी अधिकारी 

|                                                       |                                                       |

|

अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                |                                        प्रकल्प संचालक  (जि.ग्रा.वि.य.)


​खाते प्रमूख


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सा.प्र.)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रा.प्र.)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( म.बा.क.)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( स्व.भा.मि.)

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म.ग्रा.रो.ह.यो.) 

मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी 

कार्यकारी अभियंता ( बांधकाम )

कार्यकारी अभियंता ( लघुसिंचन )

कार्यकारी अभियंता ( ग्रा.पा.पु.)

शिक्षण अधिकारी ( प्राथमिक )

शिक्षण अधिकारी ( माध्यमिक )

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

कृषी विकास अधिकारी 

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -तालुकास्तर  पदाधिकारीपंचायत समिती 

|


सभापती

|


उप सभापती 


​_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ तालुकास्तरीय अधिकारी गट विकास अधिकारी

|


सहाय्यक अधिकारी

|


प्रशासकीय कर्मचारी
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ग्रामपंचायत स्तरग्राम पंचायत

​|

सरपंच

|

उप सरपंच

|

ग्रामसेवक ​​​​