Nandurbar Zilla Parishad

Taloda

श्री. वळवी आकाश सतिश

पंचायत समिती सदस्य

बुधावल गण

मु. पो.राजविहीर ता. तळोदा   

श्री. वसावे हुपा धना

पंचायत समिती सदस्य

नर्मदानगर गण

मु. पो. मोदलपाडा ता. तळोदा   

श्रीमती. पाडवी शर्मिला विक्रम

पंचायत समिती सदस्य

आमलाद गण

मु. नवागाव पो. मोहिदा ता. तळोदा   

श्री. गोसावी नंदुगीर सहदेवगीर

पंचायत समिती सदस्य

ताऱ्हावाद गण

मु. पो.खरवड ता. तळोदा   

श्री. राहसे सिताराम आपसिंग

पंचायत समिती सदस्य

बोरद गण

मु. तुळाजा (सिंगसपूर) ता. तळोदा

श्रीमती. पवार शांतीबाई दिवाकर

पंचायत समिती सदस्य

मोड गण

मु. पो. लाखापूर (फोरेस्ट) ता. तळोदा

श्री. मोरे दिपक गोरख

पंचायत समिती सदस्य

धनपूर गण

मु. सावरपाडा पो. प्रतापपूर ता. तळोदा

श्रीमती. पावरा कानी नाथ्या

पंचायत समिती सदस्य

रांझणी गण

मु. रेवानगर पो. अमोनी ता. तळोदा   

मु. रापापूर पो. अमोनी ता. तळोदा   

श्रीमती. ठाकरे कमिला यशवंत

पंचायत समिती सदस्य

अमोनी गण

श्रीमती. वळवी लताबाई अजून

पंचायत समिती सदस्य

अमलपाडा गण

मु. काकालपूर पो. शिर्वे ता. तळोदा