Nandurbar Zilla Parishad

ZP Members

९८८१४९५५५९

मु. इसाईनगर पो. धानोरा ता. नंदुरबार  

श्री. वळवी विक्रमसिंग जालमसिंग

जि. प. सदस्य

-

मु. पो. चौपाळे ता. नंदुरबार

श्री. धामणे सागर सुधाकर

जि. प. सदस्य

९४२२६६७०६७

मु. गंगापूर पो. ठाणेपाडा ता. नंदुरबार  

श्री. चौरे दत्तु भिला

जि. प. सदस्य

-

मु. शेजवा पो. पिंपळोद

श्री. वळवी विश्वनाथ कांतीलाल

जि. प. सदस्य

-

मु. पो. कोपर्ली ता. नंदुरबार

श्रीमती. भिल बाबडीबाई सहादू

जि. प. सदस्य

श्रीमती. गावित कुमुदिनी विजयकुमार

 जि. प. सदस्य

मु. पो. नटावद ता. नंदुरबार

९४२२७९०१६१  

श्रीमती. पवार सीता बाबूलाल

जि. प. सदस्य

मु.पो.ठाणेपाडा ता,नंदुरबार

-

श्रीमती. नाईक मालती विनोद

जि. प. सदस्य

मु.पो.नावगाव ता.नंदुरबार

९४२२७९१०५९

श्रीमती. वळवी लता प्रताप

जि. प. सदस्य

मु,केलपाडा पो.सोनारे ता.नवापूर

-

श्री. गावित मायावती निलेश

जि. प. सदस्य

मु. चोरविहीर पो. खडकी ता. नवापूर  

९६०४५१४८३१

श्रीमती. गावित हेमा राजेश

जि. प. सदस्य

मु. पो. खांडबारा ता. नवापूर

-

श्री. गावित अंकुश सुभाष

जि. प. सदस्य

मु. पो. खडकी ता. नवापूर

-

श्रीमती. नाईक रजनी शिरीषकुमार

जि. प. अध्यक्ष

मु. पो. नवागाव ता. नवापूर

९४२२७९१००९   

श्रीमती. गावित संगिता भरतकुमार

जि. प. सदस्य

मु. धुळीपाडा पो. धनराट ता. नवापूर

९४२३४९४३३३

श्री. गावित रतनजी बुखल्या

जि. प. सदस्य

मु. भवरे पो. करंजी खु. ता. नवापूर

९४२३१९१५५५

श्रीमती. भिल मीराबाई दिलीप

जि. प. सदस्य

मु. पो. कोढावळ ता. शहादा  

९५४५२००४८६  

श्री. पाडवी अंबरसिंग हारसिंग

जि. प. सदस्य

मु.राकासवाडे पो. पळाशी ता. शहादा

-

श्री. नाईक भिला आखाड्या  

जि. प. सदस्य

मु. पो. वाघोदा ता. नंदुरबार

-

श्रीमती. भिल विमलबाई जागन

जि. प. सदस्य

मु. पो. समशेरपूर ता. नंदुरबार  

९७३६४०३६१९

श्रीमती. भिल बायजा प्रताप

जि. प. सदस्य

मु. पो. लोणखेडा ता. शहादा

-  

श्रीमती. ठाकरे प्रमिला रुसन

जि. प. सदस्य

मु. पो. आकासपूर ता. शहादा

-

श्री. पाटील अभिजित मोतीलाल

जि. प. सदस्य

मु. पो. नांदरखेडा ता. शहादा

९८८१४९२३००

श्री. बागले आत्माराम सदाशिव

जि. प. सदस्य

मु. पो. लोणखेडा ता. शहादा


श्रीमती. राउळ ऐश्वर्यादेवी जयपालसिंग 

जि. प. सदस्य

मु. पो. सारंगखेडा ता. शहादा

९४२२२८६६६६  

श्रीमती. चौधरी सविताबाई गणेश

जि. प. सदस्य

मु. गणेश बुधावल तळोदा  

९४२३९४३५०८  

श्री. ठाकरे गोविंद तुकाराम

जि. प. सदस्य

मु. पो. लक्कडकोट ता. शहादा

९७३०८०९७०४  

श्री. राउळ जयपालसिंग सरदारसिंग

जि. प. सदस्य

मु. पो. सारंगखेडा ता. शहादा

९४२२२८६६६६

श्रीमती. नाईक विजयाबाइ तुळशीराम

जि. प. सदस्य 

मु. आमोदा पो. फत्तेपूर ता. शहादा

८८०५७९२५५४

श्री. पाडवी जव्हेरी अंबर

जि. प. सदस्य

मु. चांदसैली पो. ब्राम्हणपुर ता. शहादा

९७६३५०६११२

९४२१६१४४१४  

मु. पो. असलोद ता. शहादा

श्रीमती. गांगुर्डे पुष्पा दिलीप

जि. प. सदस्य

-  

मु. नवानगर पो. जावदे त. ह. ता. शहादा

श्री. चव्हाण सुनिल मेरसिंग

जि. प. सदस्य


मु.पो.धनाजे,ता.अक्राणी.

श्रीमती. पावरा निलीमा सुभाष

जि. प. सदस्य

९४२३२८८५५५

मु. पो. काकडदा ता. अक्राणी  

श्रीमती. पाडवी बुटीबाई सुनिल

जि. प. सदस्य


मु. पो. मंदाणे ता. शहादा  

श्रीमती. भामरे पुनम अनिल

जि. प. सदस्य

९४०३२६३१५१  

मु. पो. सुरवाणी ता. अक्राणी

श्री. पाडवी रतन खात्र्या

जि. प. सदस्य

९४०३२६३०६५

मु.पो.कात्री ता. अक्राणी .

श्रीमती. वाळवी योगीताबाई रामसिंग

जि. प. सदस्य

९४०३२९४२१७   

मु. पो. वाण्याविहीर ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. सैदाने पुष्पा कथुराम

जि. प. सदस्य

९४०५१७४०७७

मु. पो. वाण्याविहीर ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. पाडवी लता दौलतसिंग

जि. प. सदस्य

श्री. पाटील दिलीप भाऊराव

जि. प. सदस्य

मु. पो. वडफळ्या, ता. अक्राणी.


श्रीमती. पाडवी हिराबाई रवींद्र  

जि. प. सदस्य

मु. पाटबारा पो. जमाना ता. अक्कलकुवा   

९४२१००१३९१  

श्रीमती. पराडके कल्पना विजयसिंग

जि. प. सदस्य

मु. जुने धडगाव पो. धडगाव ता. अक्राणी

-

श्री. नाईक सरवरसिंग वेच्या

जि. प. उप अध्यक्ष

मु. रायपुर पो. मोदलपाडा ता. तळोदा  

७५८८७३७०१४  

श्री. पावरा वेस्ता महारु

जि. प. सदस्य

मु. पो. प्रतापपूर ता. तळोदा  

९७६३१३६४४२  

श्री. ठाकरे नरहर बळीराम

जि. प. सदस्य

मु. पो. बोरद ता. तळोदा

८८८८३९५८११   

-

मु. मोरवड पो. तळवे ता. तळोदा  

श्री. पाडवी जितेंद्र चंदुसेन

जि. प. सदस्य

 ७५८८३१४८९०   

मु. पो. मोलगी ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. माळी मीराबाई वन्या

जि. प. सदस्य

९४२३८२००८

मु. गमण पो. पिंपळखुटा ता. अक्कलकुवा  

श्री. वसावे किरसिंग हुन्या

जि. प. सदस्य

७५८८१२३४५०

मु. रतनबारा पो. मोरंबा ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. वसावे जमुना प्रताप

जि. प. सदस्य

९४२१५२६८४८  

मु. कुवा पो. मोरंबा ता. अक्कलकुवा  

श्री. पाडवी नटवरसिंग देवल्या

जि. प. सदस्य

९४२०१०४६२२

मु. पो. वेली ता. अक्कलकुवा

श्री. वळवी नितेश रामसिंग

जि. प. सदस्य

९४०५२०४३७०  

मु. पो. पिंपळखुटा ता. आकाल्कुवा

श्री. राउत सिताराम दिवाल्या

जि. प. सदस्य

९४०५१७४०७७

मु. कोराई पो. खापर ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. नाईक सुनिता नरेश

जि. प. सदस्य

९४२३५१६१३५  

दर्गा रोड, पाण्याच्या टाकीजवळ, ता. अक्कलकुवा

श्रीमती. पाटील संध्या राजु

जि. प. सदस्य  

श्री. पाटील रामचंद्र दशरथ

माजी जि.प. उप अध्यक्ष

मु. पो. प्रकाशा ता. शहादा

९६०४२५३०५०

९४२३१९१५५५

मु. धुळीपाडा पो. धनराट ता. नवापूर

श्री. गावित भरत माणिकराव
माजी जि.प. अध्यक्ष